Reprezentujemy klientów – osoby fizyczne w sporach wynikających z umów o kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane we franku szwajcarskim.

W przypadku kredytu denominowanego, wnioskowana kwota kredytu wskazana w polskich złotych jest szacunkowo przeliczana i wskazana we franku szwajcarskim. W dniu podpisania umowy, wysokość kwoty kredytu jest nieznana. Klient spłaca kredyt w złotówkach, raty przeliczane są z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży.

Z kredytem indeksowanym mamy do czynienia gdy bank wypłaca kwotę w polskich złotych, ale przelicza ją po kursie kupna franka szwajcarskiego. Rata jest wyliczana we franku szwajcarskim, dniem zapłaty jest przeliczenie jej na złotówki według tabeli sprzedaży walut banku.

We wskazanych wyżej umowach – kredytu indeksowanego i denominowanego, stosuje się różne mierniki określające wysokość wzajemnych zobowiązań kredytodawcy i banku. Najczęściej, zobowiązania banku przeliczane są po kursie korzystniejszym, niż zobowiązania kredytobiorcy. Tego rodzaju mechanizmy najczęściej oparte są o postanowienia umowne od dawna wpisane na listę klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych), prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Tym samym nie wiążą one kredytobiorców-konsumentów, i w większości przypadków stanowią podstawę do skutecznego dochodzenia nadpłat.

Możliwe działania zależą od rodzaju umowy kredytowej oraz podpisanych do niej aneksów. W zależności od indywidualnej sytuacji możliwe jest unieważnienie umowy kredytu lub odwalutowanie umowy kredytu (tzw. odfrankowienie).

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • bezpłatnej analizy umowy i załączników;
  • opracowania indywidualnie dobranej strategii postępowania,
  • reprezentacji na wszystkich etapach postępowania, od etapu przedsądowego (wezwania banku do prawidłowego wykonywania umowy, przerywania biegów terminu przedawnienia, zaprzestania przez klientów płacenia rat), przez przygotowanie i złożenie powództwa oraz reprezentację we wszystkich instancjach postępowania sądowego,
  • wsparcia w wyegzekwowaniu od banku realizacji postanowień orzeczenia sądowego, np. zwrotu ustalonej sumy, modyfikacji harmonogramu spłat czy działań egzekucyjnych.