Prawo karne wykonawcze jest gałęzią prawa regulującą wykonywanie orzeczeń wydawanych przez Sądy w postępowaniu karnym, postępowaniu karnoskarbowym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Dotyczą one wymierzanych oskarżonemu kar, środków karnych, środków zabezpieczających, należności sądowych w sprawach karnych, a także tymczasowego aresztowania.

Podstawowym źródłem prawa karnego wykonawczego jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Prawo karne wykonawcze posługuje się pojęciem skazanego. Jest to osoba, wobec której zapadł i uprawomocnił się wyrok skazujący wydany za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie bądź wykroczenie skarbowe.

Status skazanego w postępowaniu wykonawczym kształtowany jest przez dwa czynniki: jego prawa i obowiązki. Szczególnym prawem skazanego jest prawo do składania wniosków, skarg i próśb do organów wykonujących orzeczenie oraz prawo do posiadania obrońcy. Obrońca może podejmować czynności procesowe, do jakich uprawniony jest skazany.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań w sprawie:

  • wydania wyroku łącznego,
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności;
  • zatarcia skazania,
  • rozłożenia grzywny na raty.