Praktyka sporów sądowych obejmuje wszystkie sprawy Klientów, które swój finał znajdują w sądzie lub przed organami administracji. Wielowymiarowo analizujemy każdą sprawę i pomagamy Klientom wybrać najkorzystniejszą w danej sytuacji strategię podejścia przeprowadzając niezbędną analizę i ocenę danej sprawy. Weryfikujemy oraz opiniujemy zasadność wytoczenia powództwa oraz wniesienia środków odwoławczych – w sytuacji, gdy Klient występuje jako strona pozwana. Przedstawiamy naszym Klientom ryzyka związane z danym sporem sądowym, jak również rozwiązania mające na celu doprowadzenie do porozumienia pomiędzy stronami sporu sądowego. W naszych analizach koncertujemy się nie tylko na kwestiach prawnych, ale także uwzględniamy aspekty biznesowe prowadzenia oraz zakończenia sporu.

Kancelaria oferuje także pomoc w zakresie postępowań karnych, w tym karnych gospodarczych i skarbowych. Coraz bardziej rozbudowany system prawa karnego sprawia, że niezwykle często potrzebna jest fachowa pomoc w celu właściwej obrony interesów uczestników postępowania karnego. Kancelaria świadczy usługi w zakresie analizy karno-prawnej i reprezentacji klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego wszystkich instancji.

Doradzamy także i prowadzimy postępowania przed organami administracji. Skomplikowany system prawa administracyjnego wymaga nie tylko znakomitej znajomości prawa, ale również szerokiej wiedzy na temat sposobu funkcjonowania systemu administracji, w szczególności w lokalnej skali.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • analizy przysługujących Klientowi roszczeń (w tym także kwestii terminów ich przedawnienia, prawdopodobieństwa skutecznego ich dochodzenia na drodze sądowej).
  • przygotowania przedsądowego wezwania do zapłaty.
  • przygotowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz reprezentowania Klienta w negocjacjach ugodowych.
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • reprezentowania Klienta w sprawach o roszczenia z tytułu umów handlowych (m.in. sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług, pożyczki).
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.