Prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Zgodnie z kryterium przedmiotu, prawo karne dzieli się na: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze. Główne akty prawne regulujące problematykę prawa karnego to Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jak wygląda sprawa karna?

Na początku toczy się postępowanie przygotowawcze, które prowadzone jest przez policję lub prokuraturę. Czynności wykonywane w tym postępowaniu polegają głównie na przesłuchiwaniu świadków, a także na zbieraniu i zabezpieczaniu dowodów rzeczowych. Może być ono przeprowadzane „w sprawie” lub dotyczyć konkretnej osoby. Podczas jego trwania bada się w pierwszym przypadku fakt popełnienia przestępstwa oraz szuka się winnego. Drugi wariant tego postępowania jest toczony od razu wobec konkretnej osoby. Kończy się ono postawieniem zarzutów i skierowaniem sprawy do sądu.

Kolejnym etapem postępowania sprawy karnej jest sprawa przed sądem. Sędzia zapoznaje się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i na tej podstawie orzeka, czy rzeczywiście dana osoba jest winna popełnionego czynu, czy nie. Na każdym etapie postępowania można skorzystać z pomocy adwokata.

Prawo karne skarbowe

Nie chcąc powielać informacji związanych z koniecznością profesjonalnego wsparcia w procesie karnym oraz okoliczności związanych z ustanowieniem obrońcy odsyłam czytelnika do wcześniejszej części tekstu.

Prawo karne skarbowe określa przepisy normujące odpowiedzialność osób fizycznych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które polegają na naruszeniu finansowych interesów państwa. Prawo karne skarbowe dzieli się na: prawo karne skarbowe materialne (określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i przestępstwa oraz system sankcji za ich popełnienie), prawo karne skarbowe procesowe (reguluje przebieg postępowań w sprawach karnych skarbowych) i prawo karne skarbowe wykonawcze (nakreśla sposoby wykonania orzeczeń).

Przestępstwom i wykroczeniom skarbowym można przypisać walor niejako szczególnych – związanych z pokrzywdzeniem szeroko pojętego Skarbu Państwa. W oderwaniu od tradycyjnego modelu postępowania karnego – w tym przypadku organem, o charakterze finansowym – prowadzącym postępowanie przygotowawcze będzie urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny. Pierwsza informacja o możliwości popełnienia czynu niedozwolonego może pochodzić właśnie od tych organów. W takim przypadku doradzamy zachować szczególną ostrożność i niezwłocznie skorzystać z pomocy adwokata. Powyższe odnosi się również do przedsiębiorców, którzy szczególną czujnością powinni wykazać się już na etapie postępowania kontrolnego.

Katalog przestępstw i wykroczeń skarbowych (materialne prawo karne skarbowe) jest dość szeroki i nie sposób wszystkich szczegółowo omówić w niniejszym tekście. Do najbardziej powszechnych należą oszustwa podatkowe czy obrót nierzetelnymi fakturami VAT (określenia zwyczajowe).

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • reprezentowania jako obrońca podejrzanego/oskarżonego we wszystkich rodzajach przestępstw i postępowań karnych na wszystkich jego etapach: postępowanie przygotowawcze, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyśpieszone. Obrona obejmuje udział w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, przygotowywania wszelkich pism procesowych np. wnioski o widzenie z podejrzanym/oskarżonym, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych
  • sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, itp.
  • reprezentowania jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, pełna reprezentacja przed sądem)
  • reprezentowania w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie czy też tymczasowe aresztowanie
  • reprezentowania powoda cywilnego w sprawach karnych, reprezentowaniu jako pełnomocnik osób nie będących stronami (np.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na sposób dokonania przeszukania)
  • sporządzania wszelkich rodzajów środków odwoławczych w tym także apelacji i kasacji