Pojęcie „dóbr osobistych” jest pojęciem bardzo często pojawiającym się w mediach, rozmowach, Internecie. Bardzo często występuje ono również w kontekście ich naruszenia oraz prawnych możliwości ochrony przed takim naruszeniem. Warto zatem dowiedzieć się, czym tak naprawdę są dobra osobiste oraz jakie mamy możliwości ich ochrony w przypadku naruszenia.

Dobra osobiste to prawa niemajątkowe, przysługujące każdej osobie fizycznej, jak i prawnej, związane bezpośrednio z daną, konkretną osobą. Odnoszą się przede wszystkim do godności człowieka.

Przepisy prawne nie wskazują żadnej legalnej definicji tego pojęcia, natomiast w Kodeksie Cywilnym znaleźć możemy przykładowe wyliczenie tychże dóbr osobistych. Dobrem osobistym będzie zatem między innymi zdrowie, wolność, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość, nietykalność.

Katalog dóbr osobistych, jest katalogiem otwartym, co oznacza, że dobrem osobistym osoby fizycznej, bądź prawnej, będą wszelkie uznane przez społeczeństwo wartości, niekoniecznie określone przez ustawodawcę. Ważne jest jednak, aby nie lekceważyć zagrożeń wynikających z faktu naruszenia dóbr osobistych. Może to mieć bowiem duże znaczenie dla renomy Twojej firmy i dalszego funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Należy także przypomnieć, że warunkiem odpowiedzialności za naruszenie cudzych dóbr osobistych jest bezprawność naruszenia. Z treści art. 24 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego wynika domniemanie bezprawności naruszenia dobra osobistego, w związku z czym każde naruszenie cudzego dobra osobistego jest uznawane za bezprawne, dopóki sprawca naruszenia nie udowodni, że zachodzą przesłanki wyłączające bezprawność jego działania.

W przypadku naruszenia Państwa dóbr osobistych, mogą się Państwo domagać od sprawcy naruszenia:

  • zaniechania działań bezprawnie naruszających Państwa dobra osobiste,
  • dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia Państwa dóbr osobistych,
  • zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania – jeżeli na skutek naruszenia Państwa dóbr osobistych ponieśli Państwo szkodę materialną,
  • zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia – jeżeli na skutek naruszenia Państwa dóbr osobistych odnieśli Państwo szkodę niemajątkową, tj. krzywdę moralną, ujemne następstwa w sferze psychicznej.

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w sprawie dotyczącej ochrony dóbr osobistych, lub jeżeli szukają Państwo profesjonalnego pełnomocnika do poprowadzenia Państwa sprawy w sądzie – zapraszam do kontaktu i umówienia terminu spotkania. Zaufało nam wiele osób, w tym znanych artystów.