Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje Kodeks cywilny.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • przygotowania testamentu,
 • unieważnienia i podważania treści testamentu,
 • wydziedziczenia,
 • dochodzenia należnego zachowku lub obrona w sprawach, w których to Klient został pozwany o wypłatę zachowku,
 • sporządzania apelacji od orzeczeń sądów,  instancji i reprezentacji Klienta w postępowaniach odwoławczych,
 • sporządzania kasacji i reprezentacji Klienta w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Prawo rodzinne

Świadczona przez naszą kancelarię pomoc prawna obejmuje m.in. prawo rodzinne i opiekuńcze. Zakres spraw rodzinnych, które podlegają regulacjom prawnym czy trafiających na wokandę sądową jest niezwykle szeroki. Są one zazwyczaj bardzo delikatne i rozstrzygnięcia w nich wpływają na losy nie tylko osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być bardzo dobrze przemyślane i realizowane zgodnie z literą prawą. Adwokat to osoba, która reprezentuje jedną ze stron. Jeśli jest to możliwe, stara się, aby przed podjęciem decyzji przez sąd, udało się załatwić daną sprawę drogą mediacji, poradnictwa czy terapii rodzinnej. Jeśli jednak tego typu działania zawiodą i obie strony nie osiągną polubownego zakończenia sporu, pozostaje już tylko proces, który jest szczególnie trudnym momentem dla większości par.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw o:

 • rozwód – bez orzekania o winie i jej  orzekaniem, z ustalaniem kontaktów z dziećmi, wnioskiem o eksmisję itd.,
 • separację – m.in. z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z podziałem majątku, z orzekaniem o winie,
 • podział majątku wspólnego,
 • władzę rodzicielską – jej pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem – np. ustalenie częstotliwości i zakresu kontaktów z dzieckiem, ich ograniczenie lub zakaz,
 • alimenty – m.in. dochodzenie ich przed sądem dla dzieci/małżonków, wniosek o podwyższenie lub obniżenie świadczenia alimentacyjnego,
 • adopcję, opiekę i kuratelę – m.in. ustanowienie kuratora, ustanowienie opieki i powołanie opiekuna, przysposobienie, uchylenie kurateli itp.,
 • ubezwłasnowolnienie – całkowite lub częściowe.