Przepisy tej gałęzi prawa mają za zadanie regulować stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Normy te regulują więc w zasadzie wszystkie aspekty naszego życia codziennego. Sprawy cywilne dotyczą zatem stosunków własnościowych, związane są także z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, z roszczeniami wynikającymi z umów cywilnoprawnych oraz z roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych, czy też kwestiami odszkodowawczymi.

Prawo cywilne to szeroka gałąź systemu prawnego, z którym każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nie zawsze jednak jesteśmy w stanie poradzić sobie z wszelkimi problemami samodzielnie. Często także postępowanie cywilne wiąże się z emocjami, których strony nie są w stanie opanować. W naszej Kancelarii Adwokackiej możecie Państwo liczyć na profesjonalną pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • roszczeń z umów np. o zapłatę, z tytułu niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy, rękojmia, gwarancja,
  • odszkodowania z tytułu szkody na osobie albo mieniu,
  • odszkodowania z umów ubezpieczenia, np. najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy,
  • zadośćuczynienia np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
  • zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • eksmisji,
  • odwołania darowizny.