Spory budowlane

Reprezentujemy generalnych wykonawców budowlanych, podwykonawców i zamawiających w toku sporów budowlanych, zarówno w kontraktach publicznych jak i prywatnych. Prowadzimy stałą opiekę nad realizowaną umową w całym toku jej obowiązywania. Zwracamy uwagę na kwestię rozkładu odpowiedzialności kontraktowej i takiego uregulowania ryzyka, aby pozwalało na skuteczne i dochodowe zrealizowanie kontraktu.

Reprezentujemy również Klientów w sporach sądowych dotyczących zapłaty należności za wykonane prace, kary umowne lub też bronimy uczestników procesów inwestycyjnych przed skutkami odstąpienia od umowy przez ich kontrahentów. Interesują nas wszystkie zagadnienia prawa budowlanego, w szczególności związane z procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Badamy podstawy występowania z roszczeniami o podwyższenie ryczałtu na skutek zmiany stosunków gospodarczych (np. znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych), jak również dochodzimy należności z tytułu powstania robót dodatkowych i zamiennych.

Posiadamy również doświadczenie w obsłudze prawnej firm budowlanych w zakresie sporów powstałych w następstwie zakończenia inwestycji, w tym związanymi z powstaniem wad wykonawczych w zakresie tych robót. Analizujemy kwestie związane z odpowiedzialnością za wady budowlane, badamy problematykę zakresu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. Weryfikujemy dopuszczalność odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny wykonanych usług.

Prawo nieruchomości

Zakup, sprzedaż, nabycie prawa do własności, przeniesienie własności, ustalenie służebności – kwestie związane z posiadaniem oraz zarządzeniem nieruchomościami mieszkaniowymi i użytkowymi potrafią być bardzo złożone i zawiłe. Dlatego planując zakup lub sprzedaż nieruchomości, czy też dochodzenie swoich praw do własności na drodze sądowej warto skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje wykwalifikowany adwokat od nieruchomości.

Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa nieruchomości, jak i postępowań administracyjnych (m.in. odszkodowanie za wywłaszczenie, uzyskanie pozwolenie na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji, opłata adiacencka). Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa nieruchomości przed sądami i urzędami w całej Polsce.

Do najczęstszych zagadnień z zakresu prawa nieruchomości należą:

  • sprawy o zapłatę (np. czynszu, ceny nieruchomości),
  • tworzenie i opiniowanie umów (np. umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy najmu, umowa dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy dożywocia itd.),
  • roszczenia z tytułu rękojmi za wady budynku,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • ustanowienie służebności (odpłatne lub nieodpłatne),
  • powództwo o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • prawo sąsiedzkie – przekroczenie granic budowy, ustalenie granic pomiędzy działkami, ustanowienie drogi koniecznej,
  • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.